Мета

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Івано-Франківський осередок Асоціації хірургів України (надалі «Осередок») — первинна організація Асоціації хірургів України, добровільна громадська організація, яка об'єднує спеціалістів системи охорони здоров'я, які зайняті науково—дослідницькою, педагогічною і практичною роботою в галузі хірургії і суміжних дисциплін.
1.2. В своїй діяльності Осередок керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.
1.3. Діяльність Осередку будується на принципах добровільності, рівноправності всіх його членів, виборності та колегіальності його керівних органів, звітності перед членами Асоціації.
1.4. Осередок в своїй діяльності, що визначена цим статутом, користується правами юридичної особи, репрезентує та захищає законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.
1.5. Осередок має печатку, символіку, штамп і бланки із емблемою та відповідними   установленому законом порядку.
1.6. Діяльність Осередку розповсюджується на територію Івано-Франківської області.
1.7.Юридична адреса: м. Івано-Франківськ вул.Федьковича, 91
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСЕРЕДКУ
2.1. Метою діяльності Осередку є сприяння підвищенню професійного та наукового рівня членів Осередку, захист їх законних інтересів сприяння впровадженню у практичну діяльність новітніх методів надання хірургічної та медичної допомоги населенню Івано-Франківської області.
2.2. Завдання Осередку:
а) сприяння науковому опрацюванню питань теорії медицини і практики охорони здо­ров'я в галузі хірургії і суміжних дисциплін;
б) сприяння у виконанні рішень Уряду, рішень колегії і наказів Міністерства охорони здоров'я та АМН України з питань розвитку медичної науки і охорони здоров'я населення;
в) підвищення кваліфікації членів Осередку, розширення і поглиблення їх спеціальних знань та пропаганда кращих традицій вітчизняної медицини і природознавства;
г) участь в акредитації медичних закладів, хірургічних установ, в роботі кваліфікаційних (атестаційних) комісій з присвоєння категорій спеціалістам - хірургам;
д) пропаганда досягнень медичної науки в галузі хірургії серед широкої медичної гро­мадськості і населення;
е) впровадження в практику охорони здоров'я передового досвіду і найновіших досяг­нень науки і техніки;
є) опрацювання і внесення на розгляд Міністерства охорони здоров'я України, АМН України та органів охорони здоров'я на місцях пропозицій для удосконалення організації охорони здоров'я, підвищення якості медичної допомоги населенню і наукової роботи в галузі хірургії;
ж) участь у здійсненні громадського контролю за організацією медичної допомоги на­селенню;
з) участь в опрацюванні перспективних і поточних планів розвитку охорони здоров'я і наукової роботи в галузі хірургії, а також участь у здійсненні громадського контролю за вико­нанням цих планів;
і) узагальнення передового досвіду роботи лікарів установ охорони здоров'я і новаторів в галузі хірургії;
к) участь в опрацюванні пропозицій для вдосконалення навчальних планів і програм медичних, стоматологічних, фармацевтичних вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації,   а  також  навчальних  закладів   післядипломної  освіти; 
л)  здійснення зв'язків і співпраці з міжнародними асоціаціями хірургів.
2.3. Для виконання покладених на Асоціацію завдань Осередок в установленому
законом порядку проводить такі заходи:
а) пропонує нові форми організації та методи роботи Осередку з метою розвитку її діяльності;
б) активно сприяє впровадженню в практику охорони здоров'я передового досвіду і нових досягнень науки і техніки;
в) проводить у встановленому порядку спільно з Івано-Франківською медичною академією, Управлінням охорони здоров'я, а також іншими науковими медичними ор­ганізаціями конгреси, конференції, симпозіуми для обговорення наукових та ор­ганізаційних питань;
г) бере участь у проведенні з'їздів, конгресів, симпозіумів і конференцій, що організо­вуються суміжними науковими, науково-технічними організаціями та іншими громадськими організаціями;
д) організує і проводить публічні лекції та наукові диспути зі спеціальних питань, ор­ганізує дискусії з найважливіших питань медичної науки;
е) організовує і проводить пропаганду медичних та гігієнічних знань серед населення;
є) залучає членів Осередку до участі в роботі з надання практичної допомоги органам і установам охорони здоров'я;
ж) опрацьовує проекти перспективних планів Осередку;
з) приймає участь у виданні медичних журналів, готує до видання тези, матеріали і праці, а також рекомендує до видання науково-популярні праці окремих членів Осередку;
і) бере участь у рецензуванні планів видання літератури за профілем Осередку;
к) бере участь, у випадках, передбачених чинним законодавством України, в атестації лікарів-хірургів;
л) створює, при необхідності, секції, комісії, комітети і т. д. із спеціальних питань, які стоять перед Асоціацією;
м) обговорює на засіданнях Осередку звіти і доповіді про науково-організаційну діяльність наукових, навчальних, лікувально-профілактичних та інших установ охоро­ни здоров'я за профілем;
н) бере участь, у випадках передбачених чинним законодавством України, в ліцензу­ванні та акредитації медичних закладів;
о) сприяє наданню науково-методичної і практичної допомоги в організації системи охорони здоров'я у галузі хірургії.
2.4. Для досягнення мети та здійснення завдань Осередок користуються правом:
а) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
б) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
в)  ідейно,  організаційно та  матеріально  підтримувати  інші  об'єднання  громадян надавати допомогу в їх створенні;
г) створювати установи та організації;
д) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
е) вносити пропозиції до органів влади і управління;
ж) розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
з) засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей Осередку.
 
 
3. СКЛАД ОСЕРЕДКУ ХІРУРГІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ
3.1. Осередок складається із індивідуальних членів, почесних членів і колективних членів.
3.2. У члени Осередку можуть бути прийняті лікарі з вищою освітою; наукові, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі хірургії та суміжних дисциплін, які працюють за спеціальністю не менше 3-роки.
3.3 Члени Осередку приймають за особистими заявами на загальних зборах Осередку більшістю голосів при відкритому голосуванні за поданням районних хірургів.
3.4. Члену Асоціації видається квиток єдиного зразка, затвердженого Президією Правління Асоціації хірургів України.
3.5. Члени Осередку мають право:
— обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;
— користуються правом вирішального голосу на зборах Асоціації,
— вільно обговорювати на зборах діяльність Асоціації та її керівних органів;
— вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Асоціації.
3.6. Члени Осередку зобов'язані:
— сприяти своєю діяльністю втіленню в життя мети та завдань Асоціації;
— виконувати доручення та вказівки керівних органів Асоціації;
— виконувати вимоги статуту Асоціації;-
— своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
— виконувати інші передбачені цим статутом обов'язки.
3.7. Члени Осередку сплачують вступні та щорічні внеску у розмірі, встановленому черговим Пленумом Правління чи з'їздом Асоціації хірургів України. Терміни, порядок сплати вступних і членських внесків визначається Правлінням Асоціації хірургів України. При несплаті у визначений Правлінням термін членських внесків член Осередку вибуває зі складу Асоціації і може бути прийнятим до неї знову на загальних підставах.
3.8. Член Осередку може бути виключеним зі складу Асоціації постановою Правління Асоціації, а також загальними зборами членів осередку. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням у присутності того, хто виключається, а при ухиленні від запрошення - в його відсутність. Підставою для виключення є:
а) грубе порушення статуту Асоціації.
б) здійсненну вчинків які несумісні з перебуванням в Асоціації.
Член Осередку має право добровільного виходу з Асоціації. Про свої наміри такий член Асоціації повинен попередити Правління відповідного місцевого осередку Асоціації шляхом подання заяви.
3.9. Колективними членами Осередку можуть бути трудові колективи лікувально- профілактичних, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів охорони здоров'я та інших організацій.
 
4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ  ОСЕРЕДКУ
4.1. Керівним органом Осередку е загальні збори. Загальні збори осередку скликаються не рідше 2 разів на рік. Порядок денний, місце проведення зборів затверджує Правління Осередку.
4.2. В період між зборами діяльністю Осередку керує Правління, яке проводить свої засідання не рідше, ніж 1 раз у 2 місяці.
4.3. Загальні збори осередку:
а) визначають та затверджують основні напрямки діяльності та першочергові завдання Осередку;
б) приймають статут Осередку, вносять зміни та доповнення до нього;
в) обирають Правління Осередку відкритим голосуванням і в кількості, яка встановлюється загальними зборами, ревізійну комісію (до 3 чол.);
г) заслуховують та обговорюють наукові доповіді з найактуальніших проблем хірургії, впровадження в практику досягнень науки, організації і вдосконалення медичної допомоги населенню, приймають і публікують рекомендації;
д) розглядають та затверджують звіт Правління і доповідь ревізійної комісії;
е) вирішують питання, які входять у сферу діяльності Осередку і які приймаються на розгляд;
ж) здійснюють розпорядження майном Осередку та реалізують право власності на це майно;
з) приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Осередку.
4.5. Правління Осередку може запрошувати для участі в роботі загальних зборів членів інших організацій, доповідачів, а також осіб, які не є членами Осередку.
4.6. Для обговорення невідкладних питань Правління Осередку або загальні збори можуть звертатися до Президії Правління Асоціації хірургів України з ініціативою про скликання надзвичайного з'їзду хірургів України.
4.7. Питання, які обговорюються на загальних зборах вирішуються простою більшістю голосів присутніх членів Осередку. Рішення загальних зборів дійсні, якщо вони прийняті при наявності більше 50% членів.
4.8. Правління і ревізійна комісія Осередку виконують свої функції до обрання нового складу.
4.9. Засідання Правління та його рішення правомочні при наявності більше половини членів Правління. Правління Осередку очолює Голова Правління, який обирається на загальних зборах Осередку простою більшістю голосів членів Осередку.
4.10 Правління проводить свої засідання не рідше одного разу на 2-3 місяці.
4.11. У компетенцію і обов'язки Правління Осередку і його голови входять:
а) керівництво діяльністю Осередку;
б) впровадження в життя рішень загальних зборів;
в) підготовка і проведення зборів Осередку, наукових тематичних конференцій, симпозіумів;
г) планування та організація виконання завдань, передбачених розділом 2 цього ста­туту;
д) укладання від імені Осередку необхідних договорів і угод, придбання і наймання
майна, відкриття і закриття рахунків, розпорядження ними у встановленому порядку,
видача доручень;
е) складання і затвердження кошторису витрат Осередку, включаючи кошти на оплату
господарчих та інших витрат;
ж) щорічна підготовка звітів про підсумки діяльності Осередку за минулий рік для
Правління Асоціації хірургів України;
з) залучення членів Осередку до участі в роботі по наданню практичної допомоги
установам охорони здоров'я;
4.12. Договори, угоди, зобов'язання і доручення підписує Голова Правління .
4.13. Ревізійна комісія перевіряє організаційну, адміністративно-господарчу і фінансову діяльність Осередку.
4.14. Ревізія діяльності Осередку проводиться не рідше одного разу на 5 років. Про наслідки ревізії на весь період діяльності Осередку ревізійна комісія доповідає зборам Осередку.
 
 
 
5. КОШТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОСЕРЕДКУ АСОЦІАЦІЇ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ
5.1. Джерелами формування коштів осередку є кошти, або майно, які надходять від проведення основної діяльності, пасивні доходи, дотації або субсидії.
5.2. Із загальної суми вступних і всіх членських внесків щорічно Осередок відраховує 50% Асоціації хірургів України
5.3. Осередок використовує власні кошти виключно на реалізацію заходів, необхідних для виконання статутних завдань Осередку. Всі належні Осередку кошти зберігаються на банківських рахунках Осередку, відкритих у встановленому чинним законодавством України порядку.
5.4. Осередок для забезпечення виконання своїх статутних завдань здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичних осіб, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством.
5.5. Осередок та створені нею установи та організації зобов'язані зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
5.6. Доходи та майно асоціації не підлягають розподілу між їх засновниками і членами та не можуть використовуватись для вигоди будь кого з засновників та членів крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи.
 
6. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ОСЕРЕДКУ
6.1. Припинення діяльності Осередку може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.
6.2. Реорганізація Осередку здійснюється за рішенням загальних зборів Осередку, як­що за прийняття такого рішення проголосувало 2/3 делегатів, присутніх на зборах.
6.3. Ліквідація Осередку здійснюється:
а) за постановою загальних зборів Осередку;
б) за постановою з'їзду Асоціації хірургів України;
в) за рішенням суду.
6.4. У разі ліквідації асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного типу, або зараховані до доходу бюджету.